Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Dem Good Chai;
De afnemer: dit is de afnemer c.q. klant van Dem Good Chai
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst: Een overeenkomst kan een mondelinge of telefonische afspraak zijn of via e-mail dan wel door een bestelling in de Webwinkel tot stand zijn gekomen, zonder dat ze door beide partijen daadwerkelijk is ondertekend.

Artikel 2 – Identiteit van Dem Good Chai

Naam Dem Good Chai
Adres Kampweg 120 – 42D
Telefoonnummer 0651551385
Bereikbaarheid Dagelijks van 9.00u tot 18.00u
E-mailadres hello@demgoodchai.nl
   
Btw-identificatienummer NL204723292B01
KvK nummer 74661515
Bank NL25 TRIO 0379 6230 56

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tea Lifestyle. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Dem Good Chai. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Dem Good Chai behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Dem Good Chai erkend.
1.4 Dem Good Chai garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Dem Good Chai bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Dem Good Chai zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Dem Good Chai geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Voor de levering van de thee en bijbehorende producten maakt Tea Lifestyle gebruik van de diensten van PostNL. Bestellingen worden waar mogelijk aangeboden als brievenbus pakketten. In geval van een brievenbus pakket is het pakket niet traceerbaar. Het verzenden gaat dan ook geheel op eigen risico. Niet aangekomen stukken zijn geen reden tot creditering.
2.6 Indien de klant een gewenste bezorg datum heeft opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling dan verstuurt Dem Good Chai de bestelling 1 werkdag voor de opgegeven bezorg datum. Te late levering van het product is geen reden voor creditering van het product en/of bezorgkosten.
2.7 Dem Good Chai is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig of niet intern doorsturen van pakketten binnen bijvoorbeeld grote internationale concerns, ziekenhuizen, recepties, bedrijven en voor onderlinge afspraken tussen bezorgdienst en de ontvanger.
2.8 Indien de ontvanger het pakket weigert, om welke reden dan ook, wordt het pakket retour gestuurd door PostNL Pakketservice. Let op dat bij grote concerns, etc het concern de ontvanger is en niet de contactpersoon.
2.9 Dem Good Chai is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. Wanneer de klant een foutief adres heeft opgegeven kan het pakket retour gestuurd worden door PostNL Pakketservice of het busstuk wordt op het opgegeven adres geleverd (naam ontvanger en adres hoeven niet overeen te komen, opgegeven adres is leading). Er vindt geen creditering van de bestelling plaats.

3. Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 9% of 21% BTW.
3.4 Bij gebruik van kortingscodes bij betaling bekijkt Dem Good Chai of de korting correct is toegepast en beslist Tea Lifestyle derhalve of de korting kan worden toegekend. In geval van foutieve toepassing behoudt Dem Good Chai zich het recht de bestelling te annuleren.

4. Zichttermijn/herroepingsrecht 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Dem Good Chai heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Dem Good Chai. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele en ongeopende verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de afnemer het product/de producten (toch) wenst te behouden. De afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
4.3 Dem Good Chai behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking al is geopend, of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Dem Good Chai) is beschadigd.
4.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Dem Good Chai schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Dem Good Chai de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Dem Good Chai behoudt zich het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.
4.5 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 draagt Dem Good Chai er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

5. Uitvoering 

5.1 Dem Good Chai voert de overeenkomst voor de levering van product naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
5.2 Producten Dem Good Chai worden gemaakt met biologische verse kruiden. De producten en smaken kunnen variëren afhankelijk van de kruiden leveranciers. Dem Good Chai is niet aansprakelijk voor kleine veranderingen in smaak. 

6. Betaling 

Voor levering van producten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

7. Gegevensbeheer 

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Dem Good Chai, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Dem Good Chai. Dem Good Chai houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook onze Privacy Policy.
7.2 Dem Good Chai respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 Dem Good Chai maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

8. Garantie 

8.1 Dem Good Chai garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
8.2 De garantietermijn van Dem Good Chai komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Tea Lifestyle is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Dem Good Chai) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Dem Good Chai. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Dem Good Chai schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Dem Good Chai gegrond worden bevonden, zal Dem Good Chai naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Dem Good Chai en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Dem Good Chai) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Dem Good Chai gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Dem Good Chai voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Dem Good Chai is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Dem Good Chai in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Dem Good Chai en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

9. Aanbiedingen 

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Dem Good Chai zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Dem Good Chai slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
9.4 Aanbiedingen van Dem Good Chai gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
9.5 Dem Good Chai kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

10. Overeenkomst 

10.1 Een overeenkomst tussen Dem Good Chai en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Dem Good Chai op haalbaarheid is beoordeeld.
10.2 Dem Good Chai behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

11. Afbeeldingen en specificaties 

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite en verpakkingen van Dem Good Chai gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. Overmacht 

12.1 Dem Good Chai is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet en bugs in het systeem, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Dem Good Chai alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 Dem Good Chai behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dem Good Chai gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien Dem Good Chai bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Aansprakelijkheid 

Dem Good Chai is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

14. Eigendomsvoorbehoud 

14.1 Eigendom van alle door Dem Good Chai aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Dem Good Chai zolang de afnemer de vorderingen van Dem Good Chai uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Dem Good Chai wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
14.2 De door Dem Good Chai geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Dem Good Chai of een door Dem Good Chai aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Dem Good Chai haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Dem Good Chai zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
14.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Dem Good Chai.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Dem Good Chai en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis, tenzij Dem Good Chai er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Privacy Policy Dem Good Chai

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. Dem Good Chai respecteert je privacy en zorgt ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Je persoonlijke gegevens worden in geen enkel geval verkocht of zonder jouw toestemming aan derden gegeven. 

Over Dem Good Chai

Dem Good Chai is een online winkel en distributeur in Chai thee en bijbehorende producten. Via onze website verzamelen wij bepaalde gegevens.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Als je je bij ons inschrijft, worden je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar je specifiek om hebt gevraagd, dus wanneer je een bestelling bij ons plaatst of wanneer je je gegevens aanpast.

Dem Good Chai verwerkt drie soorten gegevens: identiteits-, betaal- en verkeersgegevens.

Identiteitsgegevens

Dit zijn gegevens die je invult tijdens het bestel- of registratieproces:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Mobiele telefoonnummer

De bestelgegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken en je thee en accessoires zo snel mogelijk bij je te bezorgen. Je e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets is met je pakketje. Het e-mailadres dat je hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Wanneer je je registreert op onze site via ‘MIJN ACCOUNT’, kun je aangeven of je onze digitale nieuwsbrief met interessante aanbiedingen en informatie over onze (nieuwe) producten wilt ontvangen. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen, vink dan het vakje aan. Wanneer je je voor de nieuwsbrief af wil melden, kan dit altijd via de link in de nieuwsbrief of door ons een reply e-mail te sturen met hierin het verzoek je af te melden. Je overige gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en zullen ook niet verstrekt en gedeeld worden aan c.q. met derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Betalingsgegevens

Bij ons kun je veilig online betalingen doen via iDEAL. Er worden geen financiële gegevens aan ons verstrekt waardoor je er zeker van kunt zijn dat jouw gegevens veilig zijn. Bij registratie van betalingsgegevens noteren wij alleen je betaalwijze.

Verkeersgegevens

Bij verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website.
Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via Internet naar de juiste computer te sturen. 

Doelen en gegevensverwerking​

Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Dem Good Chai je gegevens verzamelt. Dem Good Chai heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens:
Identiteitsgegevens verwerkt Dem Good Chai voor administratieve doeleinden, zoals:
– het verwerken van je bestelling (administratief)
– de bezorging van je bestelling op het door jou gekozen afleveradres (administratief)
Betalingsgegevens verwerkt Dem Good Chai voor administratieve doeleinden, namelijk:
– de betaling van je bestelling
Verkeersgegevens verwerkt Dem Good Chai voor communicatieve doeleinden, zoals:
– het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.

Doorlinken via onze website

De website van Dem Good Chai kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Dem Good Chai vallen. Tea Lifestyle is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Dem Good Chai met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Herkomst van gegevens

De gegevens die Dem Good Chai verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die je zelf verstrekt via www.demgoodchai.nl of een van de andere url’s van Dem Good Chai.

Verstrekking van gegevens

Dem Good Chai verstrekt je gegevens enkel aan Mollie Payments voor de betaling middels iDEAL. Hiernaast verstrekt Dem Good Chai je gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

Rechten van bezoekers en onze klanten

Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot ons te richten met het verzoek om je mede te delen of onze organisatie je gegevens verwerkt. Wij zullen binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan je doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.
Je hebt tevens het recht om jouw betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn danwel in strijd met de wet worden verwerkt.
Wanneer je geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kun je ons hiervan per e-mail hello@demgoodchai.nl op de hoogte stellen of afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Vragen?

Heb je na het lezen van deze Privacy Policy nog vragen over de bescherming van je privacy tijdens je bezoek op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Wijzigingen Privacy Statement

Dem Good Chai behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient derhalve aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.